Przejdź do treści
Strona główna » Ostoja Karkonoska » atrakcje » Regulamin PLACU ZABAW

Regulamin PLACU ZABAW

1. PLAC ZABAW DLA DZIECI JEST TERENEM SŁUŻĄCYM ZABAWIE I WYPOCZYNKOWI

2. PLAC ZABAW PRZEZNACZONY JEST  DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 13 LAT.

3. DZIECI DO LAT 8 NA TERENIE PLACU ZABAW POWINNY PRZEBYWAC WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ RODZICÓW LUB DOROSŁYCH OPIEKUNÓW, KTÓRZY ZA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

4. KORZYSTANIE Z POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ POWINNO BYĆ DOSTOSOWANE DO ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNEGO DZIECKA. OCENY DOKONUJE DOROSŁY OPIEKUN DZIECKA.

5. OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE PLACU ZABAW ZOBOWIĄZANE SĄ DO ZACHOWANIA PORZĄDKU.

6. NA TERENIE PLACU ZABAW NIE MOGĄ PRZEBYWAC OSOBY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH. NA TERENIE PLACU ZABAW OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, INNYCH UŻYWEK ORAZ PALENIA PAPIEROSÓW.

7. Z URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NALEŻY KORZYSTAĆ ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM.

8. ZABRANIA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • Niszczenia urządzeń zabawowych,
 • Wchodzenia na daszki urządzeń i górne części konstrukcji,
 • Korzystania z huśtawek, ważek przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce,
 • Spożywania słodyczy, jedzenia, picia podczas zabawy,
 • Zaśmiecania terenu,
 • Niszczenia zieleni,
 • Wprowadzania zwierząt.
 • Zjeżdżania głową w dół, skakania ze zjeżdżalni i wchodzenia na nią od strony pochylnej
 • Wnoszenia na teren placu zabaw przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu,
 • Podejmowania zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla dziecka lub jego rodzica lub opiekuna, w tym popychania innych dzieci lub korzystania z uszkodzonego sprzętu.
 • Palenia ognisk oraz używania środków pirotechnicznych

12.WSZELKIE USZKODZENIA ELEMENTÓW ZABAWOWYCH, AKTY WANDALIZMU LUB INNE NIEBEZPIECZNE ZDARZENIA NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZAC DO WŁAŚCICIELI OSTOJA KARKONOSKA.

13.ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ DZIECI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSZĄ ICH RODZICE BĄDŹ OPIEKUNOWIE PRAWNI.

14.ZA RZECZY PRZYNIESIONE BĄDŹ POZOSTAWIONE NA PLACU ZABAW OSTOJA KARKONOSKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Telefony alarmowe:

Policja – 997

Pogotowie ratunkowe – 999

Ogólny, pomoc – 112