Przejdź do treści
Strona główna » Ostoja Karkonoska » atrakcje » CENNIK oraz regulamin WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

CENNIK oraz regulamin WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

CENNIK:

Wypożyczenie rowerów:

Godzina – 10 zł

Cały dzień (8:00-21:00) – 30 zł

Wypożyczenie rowerów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, dostępnego w recepcji Ostoi Karkonoskiej, przy ul. Jana Pawła II 33 w Podgórzynie.

W przypadku wypożyczenia rowerów dla klientów spoza Ośrodka należy:

  1. zapoznać się z regulaminem i cennikiem
  2. przedstawić dokument ze zdjęciem
  3. podpisać umowę

Strony ustalają następujące zwrotne zabezpieczenie wypożyczenia rowerów: Kaucja zwrotna wpłacona gotówką w wysokości: 500 zł brutto

Zwrot roweru(ów) po godzinie 21.00 wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 20 zł za rower za każdą rozpoczętą kolejną godzinę.

REGULAMIN:

1. Wypożyczane rowery są własnością Marty i Roberta Kapczyńskich.
2. Wypożyczalnia zlokalizowana jest w Podgórzynie, przy ul. Jana Pawła II 33 i jest czynna codziennie od godziny 08:00 – 21:00. Zwrot rowerów najpóźniej do godziny 21:00.
3. Wypożyczony rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony wypożyczalni.

4. Rower należy zwrócić w terminie deklarowanym. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduję pobranie opłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni. O przedłużeniu terminu zwrotu należy poinformować pracownika wypożyczalni pod numerem telefonu: 793385695. Jeżeli po 24 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone Policji.

5. Rowery i akcesoria należy odpowiednio wcześniej zarezerwować telefonicznie (co najmniej na dzień przed realizacją) w przypadku rezerwacji dobowej.
6. Wypożyczenie oraz zwrot roweru odbywa się w miejscu wypożyczenia.
7. Cennik stanowi integralną cześć niniejszego regulaminu.

8. Aby wypożyczyć rower należy:

• przedstawić dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem

• być osobą pełnoletnią i trzeźwą

• podpisać umowę wypożyczenia roweru oznaczającą akceptację zasad oraz regulamin wypożyczalni
• wnieść opłatę za wypożyczenie roweru wg cennika.

9. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
10. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą.
11. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu. W przypadku uszkodzenia roweru jest zobowiązana pokryć koszt naprawy.

12. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia + koszty wypożyczenia określone w cenniku oraz powinien niezwłocznie powiadomić Policję a zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w Wypożyczalni.

13. W przypadku wypożyczenia rowerów i akcesoriów przez grupę zorganizowaną konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu oraz ilości i rodzaju rowerów z pracownikiem wypożyczalni.
14. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Marty i Roberta Kapczyńskich z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

15. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania roweru i akcesoriów z winy Wypożyczającego.
16. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.

17. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w tym wynikających z przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

18. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własna odpowiedzialność.
19. Wypożyczający zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2022r.

20. Wypożyczający zobowiązuje się do:

– Korzystania z roweru i akcesoriów zgodnie z przeznaczeniem;
– Przestrzegania zakazu użyczania roweru i akcesoriów osobom trzecim;
– Niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi wypożyczalni o problemach z korzystaniem ze sprzętu i odstawienia sprzętu do wypożyczalni w razie stwierdzenia jakiejkolwiek usterki;
– Zaniechanie samodzielnego dokonywania napraw, modyfikacji, wymiany części;
– Pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, oraz akcesoriów, wynikłych z winy wypożyczającego;

– Pokrycia kosztów nowego roweru i akcesoriów w przypadku zniszczenia wypożyczonego sprzętu;
– Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Martę i Roberta Kapczyńskich, zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

21. Wypożyczalnia rowerów Marty i Roberta Kapczyńskich jako administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.